آرامش را با بیمه رازی تجربه کنید000

بیمه رازی (من رازی هستم)

الف- بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

در این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشک در قبال بیماران بیمه می گردد. بعبارت دیگر چنانچه پزشک بغیر عمد بعلت خطا ، اشتباه ، غفلت و یا قصور در انجام معالجه ،  تجویز نادرست و اعمال جراحی موجب صدمات جسمانی یا روانی یا فوت بیمار گردد و طبق قانون مسئول شناخته شود بیمه گر آنرا جبران خواهد نمود.

ب-بیمه مسئولیت حرفه ای پیرا پزشکان:

    در مشاغل پزشکی ، علاوه بر پزشکان مجموعه ای از متخصصان حضور دارند که کادر درمانی را تکمیل می نمایند. مانند تکنسین های بیهوشی ، فیزیو تراپها و .... که اصطلاحاَ پیرا پزشک نامیده می شوند. از آنجائیکه در بسیاری از مواقع صدمات جسمانی که به بیماران وارد می آیدناشی از فعل پیرا پزشکان در پروسه درمان میباشند . بنابراین کلیه صدمات جسمانی که ناشی از فعل غیر عمد پیرا پزشکان باشد تحت پوشش این بیمه نامه قرار میگیرد.

 


بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان:

  الف- بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

در این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشک در قبال بیماران بیمه می گردد. بعبارت دیگر چنانچه پزشک بغیر عمد بعلت خطا ، اشتباه ، غفلت و یا قصور در انجام معالجه ،  تجویز نادرست و اعمال جراحی موجب صدمات جسمانی یا روانی یا فوت بیمار گردد و طبق قانون مسئول شناخته شود بیمه گر آنرا جبران خواهد نمود.

همانگونه که در بخش تعریف مسئولیت مدنی اشاره شد ملاک مسئولیت افراد در قبال جامعه و همچنین در مقابل آحاد جامعه ، قوانین حاکم بر آن جامعه می باشد و در کشور ما در وهله اول مجموعه قوانین  مجازات اسلامی و سپس قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و سایر مقرارات جاری تعیین کننده مسئولیت افراد می باشد . در اینجا به برخی از مواد مجموعه قوانین مجازات اسلامی که بر مسئولیت پزشکان صراحت دارد به شرح زیر اشاره میگردد:

        "ماده 319 – هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاَ انجام میدهد یا دستور آنرا صادر می کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است."

        " ماده 295 – در موارد زیر دیه پرداخت میشود:

ب- قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطا شبه عمد واقع میشود و در آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمیشود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تادیب بنحویکه نوعاَ سبب جنایت نمیشود ، بزند و اتفاقاَ موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاَ بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایت بر او شود .

        "تبصره 3 – هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود بنحویکه اگر آن مقررات رعایت میشد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود."

مراجع قضایی با توجه به مفاد قانونی فوق الذکر در خصوص مسئولیت حرفه ای پزشک نسبت به صدور رای اقدام می نمایند و تعهدات بیمه گر در بیمه نامه بر این اساس تنظیم گردیده است.

در ارتباط با تعهدات بیمه گر مقرر در این بیمه نامه موارد زیر قابل توجه است:

-          بیمه گر علاوه بر پرداخت دیه به زیاندیده ، متعهد پرداخت هزینه دادرسی نیز میباشد البته تا سقف تعهد مندرج در بیمه نامه برای هر بیمار.

-          در صورتیکه پزشک از سوی مراجع قانونی محکوم به پرداخت دیه شود، تعهد بیمه گر محدود به پرداخت معادل ریالی ارزانترین نوع دیه از انواع مجری مذکور در قانون دیات میباشد.

از طرف دیگر یکی از مراجع تصمیم گیرنده در خصوص مسائل مربوط به حرفه پزشکان ، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران میباشد که در اجرای اصل 85 قانون اساسی ، تشکیل آن در 33 ماده در سال 1369 تصویب گردیده است.

از جمله اهداف سازمان مذکور مندرج در ماده 2 قانون یاد شده است که چنین تعریف گردیده است : تلاش در جهت حفظ حقوق بیماران در برابر شاغلان حرفه پزشکی و همچنین تلاش در جهت اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی جزء وظایف سازمان مذکور می باشد.

در خصوص وظایف و اختیارات سازمان مذکور در بند 7 از ماده سوم اینگونه مقرر گردیده است:

     " همکاری با مراجع ذیصلاح در جهت رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و جرائم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته به پزشکی و اظهار نظرهای کارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذیربط."

مرجع رسیدگی در قانون مذکور ، هیاتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی است که بعنوان یکی از ارگانهای سازمان یاد شده تعریف گردیده است . هیئت های انتظامی سازمان نظام پزشکی هر یک از شهرستانها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هریک از پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشیه از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی را در اختیار دادسراها و دادگاههای شهرستان مربوطه قرار دهند.

    همانگونه که ملاحظه شد علاوه بر مراجع قضایی ، سازمانهای دیگری نیز از جمله سازمان نظام پزشکی وجود دارد که نظریه کارشناسی آنان در خصوص مسئولیت پزشک معتبر است براین اساس در بیمه نامه امکان جبران خسارت بدون رای دادگاه نیز پیش بینی گردیده است و در این ارتباط بیمه نامه چنین اشعار میدارد:

در مواردیکه مسئولیت بیمه گزار با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از نظر بیمه گر محرز باشد ، بیمه گر میتواند قبل از صدور رای از سوی مراجع قانونی ذیصلاح با تحصیل موافقت بیمه گزار و مدعی یا مدعیان نسبت به پرداخت و تسویه خسارت اقدام کند".

با توجه به ماده یاد شده ، بیمه گر مخیر است با اخذ نظریه کارشناسی سازمان نظام پزشکی و یا سازمان پزشکی قانونی نسبت به جبران خسارت وارده قبل از صدور رای دادگاه اقدام نماید.

لازم به توضیح است سازمان پزشکی قانونی ، مرجع کارشناسی پذیرفته شده از سوی مراجع قضایی است و از نظر سازمانی وابسته به قوه قضائیه است و در قریب به اتفاق رای های صادره به نظریه کارشناسی سازمان یاد شده استناد میگردد.

از موارد قابل توجه ، تعهد بیمه گر نسبت به پرداخت ظرف مهلت معین حداکثر 15 روز پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز ، قابل پرداخت است.

-          در خصوص وجود بیمه مضاعف ، ابتداَ بیمه گر اول بایستی خسارت را رسیدگی و تسویه نماید. منظور از بیمه گر اول ، بیمه گری است که بیمه نامه صادره توسط وی از لحاظ تاریخ صدور بر بیمه نامه دیگر تقدم دارد . مسئولیت بیمه گر دوم حداکثر معادل مازاد خسارت تادیه شده توسط بیمه گر اول میباشد.

-          پزشک بدون موافقت کتبی بیمه گر حق مصالحه با زیاندیده و یا اقرار به مسئولیت را ندارد.

استثنائات بیمه نامه:   

1- چنانچه پزشک خارج از تخصص به انجام معالجه اقدام نماید و علاوه بر آن چنانچه پزشک در تخصص خود معالجه را انجام داده باشد ولی بیمه نامه را بر مبنای تخصص خود خریداری ننموده و حق بیمه متناسب را نپرداخته باشد بیمه گر متعهد به جبران کامل خسارت نمیباشد.

2-چنانچه پزشک به انجام معالجه و مداوا بر خلاف قوانین جاری کشور اقدام نماید اگر چه ضوابط پزشکی را نیز بطور کامل رعایت نموده باشد.

3- بیهوشی عمومی خارج از درمانگاه و بیمارستان نیز مستثنی گردیده است.

4- هرنوع خسارت ناشی از عدم النفع نیز استثناء گردیده است . بعنوان مثال: ضرر و زیان ناشی از دست دادن موقعیت شغلی بدلیل معالجات پزشک.

مدت بیمه نامه:

حداکثر یکساله صادر میگردد و برای سالهای آتی با شماره جدید تمدید میگردد.

فسخ بیمه نامه:

     بدون هیچگونه پیش شرطی هر یک از طرفین میتوانند تقاضای فسخ بنمایند البته در صورت فسخ از طرف بیمه گر، برگشت حق بیمه بصورت روز شمار محاسبه و در صورت فسخ از طرف بیمه گزار حق بیمه برگشتی طبق تعرفه کوتاه مدت محاسبه میگردد.

محدوده جغرافیایی:

محدوه جغرافیایی بیمه نامه کشور ایران و درج نشانی مطب و بیمارستان صرفا جهت تماس یا بیمه گزار و یا استفاده از تخفیفات گروهی میباشد.

از دیگر موارد مهم بیمه نامه مدت اعتبار بیمه نامه است. اعتبار پوشش بیمه ای بیمه نامه برای ادعاهای احتمالی بعد از تاریخ انقضاء بیمه نامه به مدت سه سال تعیین گردیده است . بعبارت دیگر بیمه گر متعهد جبران خسارتهای ناشی از معالجه ، مداوا و اعمال جراحی توسط پزشک است به شرط اینکه در مدت در مدت اعتبار بیمه نامه انجام گرفته و در همین مدت به بیمه گر اعلام شده باشد ، با این حال چنانچه حداکثر پس از سه سال از تاریخ پایان مدت بیمه خسارتی اعلام شود که با توجه به دلایل و مستندات قانونی انتساب آن به معالجه ، مداوا و اعمال جراحی انجام شده در مدت اعتبار بیمه نامه محرز باشد بیمه گر نسبت به آن متعهد خواهد بود. بنابراین با توجه به شرط یاد شده بیمه گر نوعی از مرور زمان به مدت سه سال را پذیرفته است ولی در هر حال بیمه گزار موظف است به محض اطلاع از هر گونه ادعای خسارت، مراتب را کتباَ به بیمه گر اعلام نماید.

      قابل توجه است که در این بیمه نامه موضوع مرور زمان به مفهوم اینکه شرط زمانی پس از اعلام خسارت به بیمه گر شروع گردد وجود ندارد.

بعبارت دیگر پس از اطلاع بیمه گر از وقوع خسارت طی مدت معین یاد شده دیگر هیچگونه مرور زمانی اعمال نمیگردد.

  نکات دیگر:

1-      نوع تخصص پزشک: نوع تخصص پزشک بایستی دقیقاَ با مدرک تحصیلی پزشک که به تائید آموزش عالی رسیده است مطابقت داشته باشد.

2-      میزان پوشش بیمه ای مورد درخواست: منظور از میزان پوشش بیمه ای ، حداکثر تعهد مورد درخواست برای طول مدت بیمه نامه و با یک سقف محدود می باشد.

محاسبه حق بیمه:

1-      جهت محاسبه حق بیمه ابتداَ پزشکان بر مبنای تخصص به چهار گروه بشرح زیر طبقه بندی شده اند:

گروه یک

جراحان متخصص زنان و زایمان، جراحان عمومی، بیهوشی و ارتوپدی

گروه دو

جراحان متخصص قلب ، مغز و اعصاب ، چشم ف ترمیمی و پلاستیک ف ارولوژی

گروه سه

جراحان متخصص فک و صورت ، گوش وحلق و بینی ، دندان و لثه، پوست و اطفال

گروه چهار

پزشکان متخصص غیر جراح و جراحانی که بعللی عمل جراحی انجام نمی دهند، دندانپزشکان

پزشکان عمومی و متخصصین آندوسکوپی ، رادیو لوژی ، میکرو بیولوژی و دارو سازی

 

چنانچه تخصص بگونه ای باشد که در گروه بندی فوق الذکر قرار نگیرد با توجه به نوع تخصص و مشابهت ریسک در یکی از چهار گروه یاد شده قرار میگیرد.

2-      نرخ حق بیمه برای گروههای یاد شده در بند یک بشرح جدول زیر تعیین میگردد:

نرخ حق بیمه

 

گروه

تا سقف تعهد سالیانه 100 میلیون ریال

نسبت به مازاد بر 100 میلیون ریال

یک

10 در هزار

5 در هزار

دو

8 در هزار

4 در هزار

سه

6 در هزار

3 در هزار

چهار

4 در هزار

2 در هزار

 

3-      چنانچه بیمه گزار رزیدنت باشد حق بیمه متعلقه 50 درصد اضافه بر حق بیمه گروه تخصصی نامبرده خواهد بود. بعنوان مثال :حق بیمه رزیدنت زنان و زایمان 150 درصد حق بیمه جراح متخصص زنان و زایمان محاسبه میگردد.

4-      چنانچه در خصوص بیمه نامه صادره ، خسارتی اعلام نگردد. تخفیف عدم اعلام خسارت در زمان تمدید بیمه نامه به ترتیب زیر اعمال میگردد.

برای سال اول تمدید بیمه نامه          5  درصد حق بیمه

      برای سال دوم تمدید بیمه نامه         10 درصد حق بیمه

      برای سال سوم تمدید بیمه نامه        15 درصد حق بیمه

      برای سال چهارم به بعد                    20 درصد حق بیمه

      لازم به توجه است که فقط اعلام خسارت ملاک عمل است نه پرداخت خسارت و همچنین حداکثر تخفیف عدم خسارت که خسارت که بعد از سال چهارم به بعد بیمه نامه قابل اعمال است از 20 درصد تجاوز نخواهد کرد.

5-      در خصوص پزشکانی که تحت عنوان یک قرارداد گروهی ، تحت پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان قرار میگیرند. تخفیف گروهی به شرح زیر اعمال میگردد:

گروههای متشکل از 15 الی 50  نفر         5  درصدحق بیمه

گروههای متشکل از 51 الی 100 نفر          10 درصد حق بیمه

گروههای متشکل از 101 الی 200 نفر        15 درصد حق بیمه

گروههای متشکل از  201الی 400 نفر        20 درصد حق بیمه

گروههای متشکل از 401 نفر به بالا           25 درصد حق بیمه

-          برای اینکه به یک مجموعه از پزشکان عنوان گروه اطلاق گردد بایستی شرایط زیر را دارا باشند

1-      گروه یا تجمع باهدفی غیر از عقد قرارداد بیمه تشکیل شده باشد. مانند پزشکان شاغل در یک بیمارستان خاص، پزشکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ، پزشکان اعضاء انجمن بیهوشان و ...

همانگونه که مشهود است گروههای یاد شده با اهدافی غیر از استفاده از تخفیف گروهی بیمه نامه حرفه ای پزشکان تشکیل یافته است.

2-      بنابراین انعقاد بیمه نامه گروهی ابتداَ بایستی تعداد اعضاء گروه مشخص گردد. یعنی بیمه گزار کتباَ تعداد اعضائ جامعه مورد نظر را را اعلام نموده و متعهد گردد حداقل 70 درصد اعضاء بیمه نامه تهیه خواهند نمود و اعمال تخفیف گروهی از سوی بیمه گر ، منوط به اینست که تعداد بیمه شدگان به حد نصاب 70 درصد اعضاء گروه برسد.

نتیجتاَ اگر پزشکان شاغل در یک بیمارستان خاص 15 نفر باشند و 70 درصد از پزشکان یاد شده یعنی یازده نفر تحت پوشش بیمه قرار گیرند اعمال تخفیف گروهی بلامانع است.

   ب-بیمه مسئولیت حرفه ای پیرا پزشکان:

    در مشاغل پزشکی ، علاوه بر پزشکان مجموعه ای از متخصصان حضور دارند که کادر درمانی را تکمیل می نمایند. مانند تکنسین های بیهوشی ، فیزیو تراپها و .... که اصطلاحاَ پیرا پزشک نامیده می شوند. از آنجائیکه در بسیاری از مواقع صدمات جسمانی که به بیماران وارد می آیدناشی از فعل پیرا پزشکان در پروسه درمان میباشند . بنابراین کلیه صدمات جسمانی که ناشی از فعل غیر عمد پیرا پزشکان باشد تحت پوشش این بیمه نامه قرار میگیرد.

شرایط بیمه نامه شامل موضوع بیمه، وظایف بیمه گر ، تعهدات بیمه گر ، استثنائات بیمه نامه با بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان یکسان است حتی شیوه و مراحل صدور بیمه نامه و رسیدگی به خسارات نیز یکسان میباشد. بنابراین از تکرار موارد مذکور خودداری میگردد. لذا به گروه بندی گروههای پیرا پزشک از نظر میزان ریسک و تعیین نرخ مناسب دسته بندی گردیده اند اشاره میگردد:

 

گروههای پیرا پزشکی

گروه 1

ماماها( شاغل در بیمارستان)، دندانپزشکان تجربی و بهداشت کاران دهان و دندان

 

گروه 2

کارشناسان ارشد بیهوشی و تکنسین های بیهوشی، کارشناسان فیزیوتراپی، پرستاران و بهیاران شاغل در کلیه بخشهای CCU و ICU ، دیالیز و اورژانس.

 

گروه 3

پرستاران و بهیاران سایر بخشها، تکنسین های اتاق عمل، پرستاران و بهیاران اتاق عمل

 

گروه4

تکنسین های رادیو لوژی، سی تی اسکن، ام آرآی، کارشناسان و تکنیسین های آزمایشگاه، داروخانه و تکنسین های نوار نگاری،CSR و کمک بهیاران

 

 

 

جدول حداقل نرخ حق بیمه گروههای پیرا پزشکی

گروه

حداکثر سقف تعهد سالیانه 100 میلیون ریال

مازاد بر تعهد 100 میلیون ریال

1

2 در هزار

5/1 در هزار

2

5/1 در هزار

25/1 در هزار

3

1 در هزار

75/0 در هزار

4

75/0 در هزار

5/0 در هزار

 

-          نرخ حق بیمه در مورد ماماهایی که دارای مطب مستقل هستند مانند گروه 4 پزشکی ، به 4 در هزار تعهد افزایش می یابد.

-          مسئولیت دانشجویان در هر یک از رشته های فوق با 20% افزایش حق بیمه تحت پوشش قرار میگیرد.

-          سوپر وایزر در هر یک از بخشها ، مشمول حق بیمه همان گروه میگردد.

مثال: سوپر وازیر بالینی گروه 2 و سوپر وایزر آموزشی جزء گروه 3 منظور میگردد.

-          پرستاران و بهیاران شاغل در مطب های پزشکی با دریافت 20% حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار میگیرند.

-          تخفیف عدم اعلام خسارت هر سال 5% و حداکثر20% میباشد.

-          تخفیف گروهی همان بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان 5% شروع و حداکثر 25% میباشد.

شرایط عمومی بیمه مسئولیت پزشکان

آیین نامه شماره 37

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

شورای عالی بیمه در اجرای بند 3 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ 21/6/1377 شرایط عمومی بیمه  نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان را مشتمل بر 12 ماده و 18 بند بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 – اساس بیمه نامه :

این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب 1316 و بنا به پیشنهاد بیمه گذار که جزء لاینفک این بیمه نامه میباشد صادر گردیده است.

آن قسمت از پیشنهاد بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و هم زمان یا قبل از صدور بیمه نامه کتبا" به بیمه گذار اعلام شده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمیشود.

ماده 2- موضوع بیمه :

موضوع بیمه عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا , اشتباه , غفلت و یا قصور بیمه گذار در تشخیص , معالجه , مداوا , اعمال جراحی و بطورکلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.

ماده 3- تعاریف :

عناوین مورد استفاده در این بیمه نامه بشرح زیر تعریف می گردد.

1-3- بیمه گر: بیمه گر شرکت بیمه ایست که نام و مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار را بر عهده دارد.

2-3- بیمه گذار: بیمه گذار شخصی است که با تکمیل و امضاء پیشنهاد بیمه و پرداخت حق بیمه مقرر , جبران خسارتهای ناشی از مسئولیت حرفه ای خود را به بیمه گر محول می نماید.

ماده 4- رعایت اصل حد اعلای حسن نیت :

بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت فرم پیشنهاد بیمه و پرسشنامه مربوطه را تکمیل نموده و اطلاعات درخواست شده را بطور واقع و کامل در اختیار بیمه گر قرار دهد . در صورتیکه بیمه گذار در پاسخ به سئوالات

بیمه گر از اظهار مطالبی خودداری نموده و یا اظهارات خلاف واقع بنماید, حسب مورد مشمول مواد 12 و 13 قانون بیمه خواهد گردید.

ماده 5- تعهدات بیمه گر:

بیمه گر متعهد است در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار , حداکثر ظرف مهلت 15 روز پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز , نسبت به پرداخت خسارت و هزینه دادرسی متعلقه , طبق شرایط عمومی و خصوصی این بیمه نامه اقدام کند.

1/5- تعهد بیمه گر در قبال هر یک از بیماران , معادل مبلغی است که از سوی مراجع قانونی ذیصلاح تعیین می گردد و در هر صورت از مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی این بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

1/1/5- در صورتیکه بیمه گذار از سوی مراجع قانونی ذیصلاح به پرداخت دیه محکوم شود , تعهد بیمه گر در خصوص میزان خسارت , محدود به پرداخت معادل ریالی ارزانترین نوع دیه از انواع مجری مذکور در قانون دیات می باشد.

2/1/5- در مواردی که مسئولیت بیمه گذار با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از نظر بیمه گر محرز باشد , بیمه گر می تواند قبل از صدور رای از سوی مراجع قانونی ذیصلاح با تحصیل موافقت بیمه گذار مدعی یا مدعیان نسبت به پرداخت و تسویه خسارت اقدام کند.

2/5- تهعدات بیمه گر منحصر به مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در مدت اعتبار بیمه نامه می باشد مشروط به اینکه ادعای خسارت حداکثر ظرف سه سال پس از انقضاء بیمه نامه به بیمه گر اعلام شده باشد.

3/5- چنانچه مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه دیگری نیز بیمه شده باشد , مسئولیت بیمه گر حداکثر معادل مازاد خسارت تادیه شده توسط بیمه گر اول می باشد.

ماده 6- دفاع از دعاوی :

بیمه گر می تواند در صورت لزوم به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را به مناسبت مسئولیتهای موضوع این بیمه نامه بر عهده گیرد . در اینصورت بیمه گذار موظف است اختیار تعیین وکیل را رسما" به بیمه گر تفویض نماید.

ماده 7- وظایف و تعهدات بیمه گذار

بیمه گذار موظف است :

1/7- حق بیمه این بیمه نامه و الحاقیه های بعدی آن را نقدا" بپردازد مگر اینکه در شرایط خصوصی به نحو دیگری توافق شده باشد.

2/7- در انجام امور پزشکی کلیه ضوابط و مقررات و موازین حاکم بر این حرفه را رعایت نموده و وظایف خود را با دقت و صداقت انجام دهد.

3/7- اسناد و مدارک مربوط به خدمات پزشکی انجام شده در مورد هر بیمار را نگهداری نموده و در صورت درخواست بیمه گر آنها را در اختیار وی قرار دهد.

4/7- به محض اطلاع از هرگونه ادعای خسارت در خصوص مسئولیتهای موضوع این بیمه نامه , مراتب را کتبا" به بیمه گر اعلام نموده و پس از آن نیز در حدود امکانات با بیمه گر همکاری نماید.

5/7- بدون موافقت کتبی بیمه گر اقرار به مسئولیت خود ننموده و یا متعهد جبران خسارت نشود, در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.

ماده 8- استثنائات :

موارد زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

1/8- انجام معالجه , مداوا و یا عمل جراحی خارج از تخصص بیمه گذار .

2/8- مسئولیتهای ناشی از انجام هرگونه امور پزشکی که عامل مستقیم آن استفاده از مسکرات و یا استعمال مواد مخدر و یا داروهای خواب آور باشد.

3/8- انجام مداوا , معالجه و اعمال جراحی که خارج از ضوابط پزشکی و یا خلاف قوانین و مقررات جاری باشد.

4/8- انجام هرگونه بیهوشی عمومی خارج از درمانگاه یا بیمارستان .

5/8- هر نوع خسارتی که منشاء آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیو اکتیو و انرژی هسته ای باشد مگر اینکه استفاده از این قبیل مواد جهت معالجه بیمار ضروری باشد.

6/8- هر نوع خسارت ناشی از عدم النفع .

ماده 9- مدت بیمه نامه :

مدت این بیمه نامه یکسال شمسی است و تاریخ شروع و انقضاء آن در شرایط خصوصی مشخص می گردد.

ماده 10 - نحوه فسخ بیمه نامه :

بیمه گر و بیمه گذار می توانند با اعلام کتبی یکماهه نسبت به فسخ بیمه نامه اقدام نمایند. در صورت فسخ از سوی بیمه گر حق بیمه مدت استفاده شده از بیمه نامه بصورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار , بصورت کوتاه مدت محاسبه و باقیمانده حق بیمه مسترد خواهد گردید.

ماده 11- تحدید تعهد بیمه گر :

چنانچه پس از صدور حکم دایر بر محکومیت بیمه گذار , مشارالیه با پرداخت خسارت توسط بیمه گر موافق نباشد و به حکم صادره اعتراض نماید حداکثر تعهد بیمه گر محدود به محکوم به قبلی و هزینه های صرف شده تا تاریخ عدم قبول حکم از طرف بیمه گذار می باشد.

ماده 12- محدوده جغرافیایی :

این قرارداد منحصرا" در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران معتبر بوده و بیمه گر در خصوص مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در خارج از محدوده مذکور هیچگونه تعهدی ندارد.

 

 

آییننامه شماره 1/37
مکمل آیین‌نامه شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان

 شورای‌عالی‌بیمه در اجرای بند 3 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ 28/3/1387 اصلاح برخی از شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان را به شرح زیر تصویب نمود:

1- عبارت زیر جایگزین بندهای 1 و 1/1 از ماده 5 شود:
1/1/5. اگر مرجع قانونی ذی‌صلاح بیمه‌گذار را به پرداخت دیه محکوم کند تعهد بیمه‌گر در خصوص میزان خسارت، محدود به پرداخت معادل ریالی ارزانترین نوع دیه از انواع مذکور در قانون مجازات اسلامی یا حداکثر مبلغ مندرج در جدول مشخصات بیمه‌نامه، هر کدام که کمتر باشد، خواهد بود.
2- در بند 2 از ماده 5، عبارت ”حداکثر ظرف سه سال“ به ”حداکثر ظرف چهار سال“ تغییر کند.
3- بند 2 از ماده 8 به شرح زیر تغییر کند:
2/8. پزشک به دلیل استفاده از مسکرات و استعمال مواد مخدر یا داروی خواب‌آور تمرکز و هشیاری لازم برای مداوای بیمار را نداشته باشد و باعث صدمه جسمی او شود.

[ سه شنبه سوم مرداد ۱۳۹۱ ] [ ۱۰ قبل از ظهر ] [ عارف نوروزی ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه